Coming Soon! 100 ways to sweat by Hussein Nashid et….

Feed

Coming Soon!

100 ways to sweat by Hussein Nashid et. al
Illustrated by Iman Rasheed 

Adult Humour / Social Critique / Gift / Souvenir / Cultural Artefact 

ދާހިއްލުމައް 100 ގޮއި ހުސެން ނާޝިދު އާއި ރައްޓެހިން , އީމާން ރަޝީދުގެ ކުރެހުންތަކާއިއެކު

އާދައިގެ ޙާލަތަކުން ދާހިއްލާ ޙާލަތަކަށް ބަދުލުވާން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް

http://sweatynation.tumblr.com/